Logo

KOMUNIKAT
W związku z aktualizacją aplikacji mobilnej Klienci korzystający z aplikacji mobilnej na telefonach proszeni są o aktualizacje tej aplikacji.

KOMUNIKAT
Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r.,. w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub. firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:
 1. Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa. decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia. wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
 2. Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej.. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchodząc na dedykowany Wniosek Umocowanie.
 2. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:
  • osobiście w placówce Banku,

  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

  W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

  UWAGA !!!!

  Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Komunikat
Tarcza finansowa PFR
W Banku Spółdzielczym w Słomnikach możesz już złożyć wniosek w programie Tarcza Finansowa PFR. To program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku epidemią koronawirusa.< W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Bank Spółdzielczy w Słomnikach informuje, że z dniem 01.01.2020 zostanie wyłączona możliwość autoryzacji transakcji za pomocą hasła do systemu. Każda transakcja będzie autoryzowana hasłem na sms. Zmiana ta została podyktowana koniecznością dostosowania standardów technicznych związanych Z Dyrektywą Unijną PSD2.
Ponadto informujemy iż 31.12.2019r do godziny 12.30 będą ksiegowane zlecenia na dotychczasowe rachunki Urzędów Skarbowych. Zlecenia złożone po tej godzinie na "stare rachunki" zostaną odrzucone w dniu 02.01.2020 po wczytaniu do systemu finansowo-księgowego Banku.
Od 01.01.2020r. płatności podatkowe z tytułu PIT, CIT i VAT winny być przekazywane na Indywidualny Numer Rachunkowy tzw. mikrorachunek.
W celu podnoszenia bezpieczeństwa klientów korzystających z bankowości elektronicznej, Bank Spółdzielczy w Słomnikach informuje, że od 03 grudnia 2018r. zostanie uruchomiona dwufazowa metoda uwierzytelnienia klientów dla systemu bankowości elektronicznej eBankNet. Dwufazowa metoda uwierzytelniania klientów bankowości elektronicznej polega na podaniu przez klienta loginu i hasła do systemu ( tak jak do tej pory) oraz dodatkowo podania w nowym oknie logowania hasła jednorazowego z listy TAN. Istnieje również możliwość podania hasła jednorazowego w formie komunikatu sms. Jednak aby wdrożyć taką formę dwufazowej metody uwierzytelniania klientów Bankowości Elektronicznej klienci proszeni są o osobisty kontakt z pracownikami Banku w celu złożenia odpowiedniego wniosku.
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj