eBankNet
Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikaty
W trosce o bezpieczeństwo i jakość korzystania z systemu bankowości internetowej prosimy o sprawdzenie czy na urządzeniach, z których korzystają Państwo z bankowości internetowej (komputery,tablety,telefony)jest zainstalowane zabezpieczenie w postaci antywirusów oraz stosować sie do poniższych wskazówek: -Nie należy wchodzić na strone logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-ma il lub znajdujących się na stronach nie należących do banku, -Nie należy odpowiadac na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Państwa danych( np.identyfikatora, ha sła) lub innych ważnych informacji- bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą p oczty elektronicznej, -Zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony banku rozpoczyna się od https://, -Należy zawsze przed logowaniem zweryfikowć Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (między innymi dla kogo został wystawiony oraz czy jest ważny), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki -Przed potwierdzeniem operacji należy upewnić się, że numer rachunku na który wysłane są środki jest zgodny ze zleceniem klienta, -Należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v /ctrl+insert), zalecane jest ich ręczne wisywanie do zleceń w systemie bankowości internetwej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru i porównanie tego numeru z oryginalnym kopiowanym numerem rachu nku, -Nie należy przesyłać e -mailem żadnych danych osobistych typu: hasła, numery kart kredytowych itp, -Nie należy przechowywac nazw użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ic h innym osobom, -Należy unikać logowania z koputerów, do których dostęp mają również inne osoby ( np w kawiarenkac h czy u znajomych). Nalezy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie nar ażone na ataki hakerskie oprogramowania takie jak: przeglądarki internetowe, java flash player oraz oprogramowania do obsługi plików pdf, -Należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktu alizację, -instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególna ostrożność, a w szc zególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł or az stron internetowych, -Należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia -wyloguj -W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie s kontaktować się z Bankiem. Prypominamy, że otrzymane hasła jednorazowe służą wyłącznie do potwierdzenia realizacji przelewu. Z abronione jest potwierdzanie innych informacji przy użyciu haseł. Bank nigdy nie przesyła żadnych informacji na temat logowań w wiadomościach e-mail do użytkownika.